Algemene voorwaarden

Artikel 1.  

Toepasselijkheid: Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site Autorijschool Omka richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt.

Totstandkoming overeenkomst: Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail, sms, Whatsapp-bericht of telefonisch. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Rijopleiding: De rijopleiding omvat rijlessen: a. gegeven door een bevoegde rij-instructeur; b. een rijles heeft een tijdsduur van maximaal 65 minuten en niet minder dan 50 minuten; c. die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie; d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden; e. voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

Artikel 2.

Verplichtingen Rijschool. De Rijschool zorgt ervoor dat: a. De cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden; b. De cursist binnen 14 dagen na het geslaagde praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt; c. De cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid; d. De datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd; e. De cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 3.

Verplichtingen Cursist. De Cursist dient: a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen); b. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; c.Wij begrijpen dat een rijles soms ongelegen kan uitkomen, daarom vragen wij je om minimaal 48 uur van te voren de rijles af te zeggen zodat wij weer andere leerlingen kunnen inroosteren. d. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zaterdag,zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend); e. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen; f. De cursist heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekend dat alles wat er tijdens de rijlessen besproken wordt, geoefend wordt en gebeurt, ten alle tijden niet doorverteld mag worden aan andere rijscholen.

Artikel 4.

Betaling. a. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vooraf de afspraak te voldoen. b. De betaling geschiedt contant of via bank of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst. c. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.

Artikel 5.

Beëindiging rijopleiding. a. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen. b. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan cursist betalen. c. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt. d. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen. e. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

Artikel 6.

Aansprakelijkheid a. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de intest (proefles), rijles en het praktijkexamen. b. Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. c. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 7.

Pakketten en losse lessen zijn niet te combineren, na de laatste les van het pakket kan de cursist de rijopleiding verder vervolgen doormiddel van losse rijlessen voor de prijs die op dat moment geldt.

Artikel 8.

Nieuwe privacywet a.Social media: Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt er tevens akkoord gegaan met het plaatsen van je foto op social media mits hier schriftelijk geen bezwaar tegen is gemaakt. Omka Autorijschool zal er alles aan doen om je gegevens veilig op te bergen.